Všeobecné obchodní podmínky

Kupující odesláním objednávky přes objednávkový formulář do internetového obchodu www.grilybradac.cz stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami.

1. Obchodní podmínky a smluvní strany

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím –

ŽELEZÁŘSTVÍ BRADÁČ s.r.o., Sportovní 735, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 10866230, DIČ: CZ10866230 a kupujícím při nákupu prostřednictvím internetových stránek www.grilybradac.cz. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13.2.2016.

Kupujícím může být buď spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím 

ŽELEZÁŘSTVÍ BRADÁČ s.r.o., Sportovní 735, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 10866230, DIČ: CZ10866230 nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2. Smlouva

Kupující si zboží vybere v internetovém obchodě.

Při objednání vyplní kupující objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako spotřebitel (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel (vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Vybere způsob platby a dodávky zboží.

Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a měnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky.

Po odeslání objednávky kupující obratem obdrží potvrzení přijetí objednávky a v případě dodávky do domu a platby dobírkou, nebo kartou také potvrzení vybraného termínu dodávky.

Pokud kupující v objednávce zjistí nějakou nepřesnost, neprodleně kontaktuje prodávajícího přes e-mail: obchod@grilybradac.cz. Pokud kupující kontrolní e-mail neobdrží, byl v objednávce chybný krok a objednávka nebyla přijata. Je třeba provést novou objednávku nebo kontaktovat prodávajícího telefonicky na tel. čísle 602 358 659, 602 188 205 nebo přes e-mail, aby byly zajištěna náprava.

Prodávající si vyhrazuje právo kontaktovat kupujícího v případě doplnění upřesňujících údajů do objednávky e-mailem nebo telefonicky.

Prodávající je oprávněn při vyšší ceně objednaného výrobku nad 50 000,- Kč požadovat po kupujícím autorizaci provedené objednávky telefonicky nebo přes e-mail obchod@grilybradac.cz. V případě odmítnutí autorizace nebude tato objednávka akceptována.

Objednávku může kupující zrušit nejpozději do 24 hodin od jejího odeslání bez udání důvodu telefonicky na tel. čísle 602 358 659, 602 188 205 nebo přes e-mail: obchod@grilybradac.cz.

Objednávka provedená přes objednávkový formulář je závazná. Odesláním objednávky vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a prodávajícím, dále kupní smlouva.

Má se za to, že návrh dodat výrobek za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením výrobku je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku). To znamená, že v případě vyprodání zásob výrobku nabízeného ze strany prodávajícího nedojde odesláním objednávky ze strany kupujícího k uzavření smlouvy s prodávajícím a prodávající není povinen kupujícímu objednaný výrobek dodat O této situaci prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu náhradní řešení.

Objednávka kupujícího je jako uzavřená kupní smlouva uložena u prodávajícího a kromě prodávajícího není přístupná jiným subjektům. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách www.grilybradac.cz.

Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky uvedené v přijetí nabídky, tj. zejména jakékoli dodatky či odchylky oproti nabídce zveřejněné prodávajícím v internetovém katalogu uvedené v objednávce odeslané kupujícím.

3. Cena

Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku.

Ceny uvedené v internetovém katalogu jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu, případně dobírečné, které se liší v závislosti na způsobu dopravy a platby zvoleném kupujícím.

Náklady na prostředky komunikace na dálku (náklady internetového připojení či náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám.

4. Způsob platby

Způsob úhrady výrobku je možný buď kartou nebo v hotovosti na odběrném místě, v hotovosti při převzetí výrobku (na dobírku) nebo platbou předem na účet prodávajícího. Číslo účtu je 298660131/0300, vedený u ČSOB, a.s.. Pokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet, je povinen zaplatit cenu výrobku na účet prodávajícího nejpozději do 5 dnů od odeslání objednávky. Po tuto dobu mu bude také výrobek rezervován. V případě, že kupující nezaplatí cenu výrobku v uvedené lhůtě, má se za to, že o výrobek již nemá zájem a uplynutím 5 dnů od odeslání objednávky ruší objednávku.

Pokud se kupující rozhodne pro platbu převodem na účet, bude ho prodávající o odeslání výrobku informovat pomocí e-mailu a SMS.

Zákazník nabývá vlastnická práva ke zboží až úplným uhrazením kupní ceny.

5. Způsob dodání

Ceny a další podrobnosti ohledně dopravy jsou obvykle sdělovány kupujícímu před potvrzením objednávky ze strany kupujícího v okamžiku vložení příslušného zboží do košíku.

Za místo fyzického dodání výrobku kupujícího je považována adresa uvedená v příslušné kolonce objednávkového formuláře.

Plynové grily, které je nutno sestavit, přepravní službou zasílat nelze, jelikož je nutné odborné sestavení výrobku. Rozvoz a předvedení grilu v okolí Liberce zajistíme vlastními prostředky dle domluvy.

Výrobek bude kupujícímu zaslán prostřednictvím přepravní služby nebo bude připraven k osobnímu odběru na kontaktních místech. Způsob převzetí zboží a místo převzetí si kupující zvolí v objednávkovém formuláři. Volba způsobu a místa převzetí výrobku je po odeslání objednávkového formuláře závazná.

Pokud má prodávající objednaný výrobek skladem, proběhne jeho expedice nejdéle do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že zboží skladem u prodávajícího není, bude kupující obratem informován e-mailem nebo telefonicky o termínu dodání.

Po předání výrobku přepravní službě nebo při zvolení osobního převzetí výrobku na kontaktním místě (zvoleno v objednávkovém formuláři) budete o této skutečnosti informováni e-mailem. U zaslání výrobku přepravní službou bude součástí e-mailové zprávy informace o předpokládaném termínu doručení zásilky.

Součástí dodávky zboží bude daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.

Prodejce se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat pouze zboží, které odpovídá druhu, množství, kvalitě i ceně platné v den odeslání objednávky.

Dojde-li v době mezi objednáním a vyřízením objednávky ke změně ceny objednaného zboží, platná je cena uvedená v již uskutečněné objednávce.

Prodávající je povinen zboží zabalit a zabezpečit tak, aby během jeho přepravy nedošlo k poškození.

Prodávající nenese zodpovědnost za pozdní dodání zboží zákazníkovi zaviněné přepravní společností, za poškození zásilky způsobené přepravní společností.

Prodávající nenese zodpovědnost za nedodání zboží zákazníkovi v případě zavinění výrobcem, resp. dodavatelem, např. zastavením výroby či jiných provozních změn.

Kupující se zavazuje objednaný výrobek řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a uhradit kupní cenu uvedenou v objednávce. V případě nejasností při převzetí výrobku neprodleně nahlásit své pochybnosti přepravci a prodávajícímu.

V případě osobního odběru je kupující povinen výrobek vyzvednout a zaplatit na příslušné prodejně nejpozději do dvou dnů a po tuto dobu prodávající rezervuje výrobek za cenu uvedenou v okamžiku potvrzení objednávky na internetových stránkách. V případě, že kupující výrobek nevyzvedne a nezaplatí ve lhůtě dvou dnů od odeslání objednávky, má se za to, že o výrobek již nemá zájem objednávku ruší. Při osobním odběru má kupující právo si výrobek v místě osobního převzetí prohlédnout, následně uzavře s prodávajícím kupní smlouvu a vybraný výrobek uhradí.

Platbu při převzetí výrobku na prodejně je možno provést hotově, platební kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).

6. Převzetí výrobku kupujícím

Při převzetí výrobku kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu. Jakékoliv zjištěné závady zapíše kupující do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti výrobku kupující zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

7. Doklady

Faktura (daňový doklad) je součástí zásilky včetně záručního listu. Slouží zároveň jako dodací list, doklad o zaplacení zboží.

8. Práva z vad a záruční podmínky

Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění a záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník).

9. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má kupující – spotřebitel (ne však kupující - podnikatel) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel doručit e-mailem: obchod@grilybradac.cz. nebo písemně na adresu Stanislav Bradáč, Londýnská 8/102, Liberec 11, PSČ 46001.

Prodávající doporučuje spotřebiteli, aby pro urychlení procesu spojeného s odstoupením od smlouvy použil pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář dostupný zde. V takovém případě potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí vyplněného formuláře.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy výrobek, který od prodávajícího obdržel, a to na vlastní náklady.

Zakoupený výrobek může spotřebitel zaslat nebo předat na adresu, kterou mu sdělí prodávající po obdržení oznámení o odstoupení. Výrobek odeslaný prodávajícímu na dobírku nebude prodávajícím převzat. Vrácený výrobek by měl být ve stavu, v jakém byl při převzetí spotřebitelem, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody), příslušenství a případně obalu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání výrobku (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že spotřebitel zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel výrobek předá nebo prokáže, že výrobek prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty výrobku v důsledku nakládání s tímto výrobkem jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě, že hodnota výrobku bude snížena ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného výrobku, na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

Pokud jsou se zakoupeným výrobkem poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným výrobkem vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.


Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

10. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení. Abychom uspokojili co nejvíce zákazníků a zamezili spekulativním nákupům, vyhrazujeme si právo omezit počet kusů stejného produktu prodaných jedné osobě nebo firmě.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím rovněž v případě zjevné chyby v ceně zboží (čímž se rozumí zejména situace, je-li cena objednaného zboží nižší o více než 30 %, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

11. Osobní údaje

S uvedenými osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří zpracováním údajů. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon). Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to na e-mailové adrese: obchod@grilybradac.cz.

12. Potvrzení souhlasu s VOP

Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami podnikatele Železářství - Stanislav Bradáč.

13. Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.